Walne Zgromadzenie:

       Działając zgodnie z §§ 99 i 100 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 27 maja 2019 roku, o godz. 17:30 w holu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Luboniu przy ul. Kołłątaja 1.

Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór przewodniczącego, z-cy przewodniczącego, sekretarza.
4. Wybór komisji :
skrutacyjnej,
wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 2018 r.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2018.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2018.
9. Sprawozdanie z realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania finansowego za rok 2018.
11. Odczytanie listu polustracyjnego.
12. Przerwa.
13. Dyskusja nad tematami przedstawionymi w punktach 7, 8, 9.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
e) zatwierdzenia podziału nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2018,
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 1.07.2019r. do 30.06.2020r.,
g) sprzedaży działek nr 699/5 i 700/2 w Czempiniu na rzecz Gminy Czempiń.
h) przyjęcia „Głównych kierunków działania Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu na lata 2020-2025”.
15. Przedłożenie pod głosowanie projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni, zgodnie z art. 83 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
18. Sprawozdanie komisji wniosków.
19. Zakończenie.

Sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wraz z oceną sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz projekty uchwał i protokół z Walnego Zgromadzenia z 2018r. zostaną wyłożone na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków w biurze Spółdzielni, w sekretariacie, w godzinach pracy Spółdzielni.
Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni od dnia 13.05.2019r.
Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie i okażą dokumenty uprawniające do uczestnictwa.


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00