Walne Zgromadzenie:

      Działając zgodnie z §§ 99 i 100 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 14 maja 2018 roku, o godz. 17:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 40.

Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór przewodniczącego, z-cy przewodniczącego, sekretarza.
4. Wybór komisji :
• skrutacyjnej,
• wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 2017r.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2017.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2017.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania finansowego za rok 2017.
10. Przerwa.
11. Dyskusja nad tematami przedstawionymi w punktach 7, 8, 9.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
e) zatwierdzenia podziału nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2017,
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 1.07.2018r. do 30.06.2019r.,
g) zmiany Statutu Spółdzielni,
h) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
i) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
13. Przedłożenie pod głosowanie projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni, zgodnie z art. 83 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
16. Sprawozdanie komisji wniosków.
17. Zakończenie.

Sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wraz z oceną sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz projekty uchwał i protokół z Walnego Zgromadzenia z 2017r. zostaną wyłożone na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków w biurze Spółdzielni, w sekretariacie, w godzinach pracy Spółdzielni.
Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni od dnia 30.04.2018r.
Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie i okażą dokumenty uprawniające do uczestnictwa.


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00