Wybory do Rady Nadzorczej 2024-2027

Opublikowano: 27.03.2024

Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu na kadencję 2024-2027 odbędą się w głosowaniu tajnym w dniu 17.06.2024 r. podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej można dokonać w terminie nie później niż 14 dni przed dniem wyborów, czyli nie później niż w dniu 03.06.2024 r. 

Zgłoszenie kandydata należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni.

Zgłoszenia kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej będą weryfikowane pod względem członkostwa w Spółdzielni – czy kandydat jest członkiem, czy jego kandydaturę zgłasza członek i czy kandydatura jest poparta przez co najmniej 25 członków . Kandydatury, które nie spełnią warunków tej weryfikacji, będą odrzucone.

Druk zgłoszenia kandydata oraz oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej można pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Żabikowskiej 62 w sekretariacie w godzinach pracy Spółdzielni lub z załączników poniżej. 

Ponieważ zgodnie z przepisami prawa (Statut oraz Prawo Spółdzielcze), kadencja obecnej Rady Nadzorczej kończy się w sierpniu 2024 r. (wyboru obecnego składu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenia dokonało we wrześniu 2021, a kadencja trwa 3 lata, czyli 36 miesięcy), podczas wyborów do Rady Nadzorczej na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu należy przyjąć datę w sprawozdaniu Komisji Wyborczej lub osobną Uchwałę, która powoła nowy skład Rady Nadzorczej z początkiem kadencji od dnia 01.09.2024 r. Takie rozwiązanie prawne jest zgodne z opinią Związku Rewizyjnego SM RP, które posiada Spółdzielnia.