Akty prawne

1. Czym jest spółdzielnia?

Spółdzielnia jest korporacją, czyli zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w przeciwieństwie do spółki handlowej, która jest zrzeszeniem kapitałów. Spółdzielnia jak każda korporacja, stawia sobie za cel realizację określonych wspólnych celów. Podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni oraz ich rodzin.

Spółdzielnia jest osobą prawną w rozumieniu prawa cywilnego. Podobnie więc jak osoba fizyczna, spółdzielnia ma zdolność prawną tzn. może być podmiotem prawa i obowiązków oraz zdolność do czynności prawnych tzn. może za pomocą własnych działań nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Cechą spółdzielni jako korporacyjnej osoby prawnej jest posiadanie przez nią majątku odrębnego od majątku jej członków. Spółdzielnia odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, natomiast członkowie ponoszą ryzyko jej działalności gospodarczej (tj. uczestniczą w pokrywaniu strat spółdzielni) tylko do wysokości zadeklarowanych udziałów. Spółdzielnia jako osoba prawna ma swoją nazwę (firmę), która podlega ochronie prawnej (zwłaszcza właściwej dla ochrony dóbr osobistych). Własność spółdzielcza jest własnością grupową członków, a więc jest własnością prywatną członków spółdzielni.

2. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

Statut jest najważniejszym aktem wewnętrznym regulującym działanie każdej spółdzielni mieszkaniowej. Treść statutu decyduje o celach, zakresie działania i zasadach funkcjonowania. Statut jest podstawowym dokumentem, który był dołączony do wniosku o rejestrację spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Postanowienia statutu zostały zbadane przez sąd rejestrowy pod względem ich zgodności z prawem. Po zarejestrowaniu w KSR rola statutu jest równie istotna. Stanowi on “konstytucję” organizacji i obok prawa spółdzielczego oraz ustawy o stowarzyszeniach jest podstawowym aktem regulującym działalność spółdzielni.

Treść statutu do pobrania – Wejdź

Statut zawiera wpisy wprowadzone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2024 r.

Aby pobrać plik ze strony należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na “Wejdź” i wybrać opcję “Zapisz element docelowy jako”. Do otwarcia pliku niezbędny jest program Adobe Reader. Dostępny do pobrania z tej strony.

3. Ustawy dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

Działalność Spółdzielni mieszkaniowej w Luboniu regulują m.in. następujące akty prawne:

Źródłem powyższych dokumentów jest strona Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP: http://isip.sejm.gov.pl Do odczytania dokumentów niezbędny jest program Acrobat Reader.

Poza wyżej wymienionymi podstawowymi aktami prawnymi, działalność Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu reguluje jej statut. Statut i zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu wprowadzane są poprzez uchwały Walnego Zgromadzenia, które jako najwyższy organ spółdzielni podejmuje decyzję w tych kwestiach większością 2/3 oddanych głosów.